REGULAMIN SALONU FRYZJERSKIEGO DW CREATIVE GROUP

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin Salonu Fryzjerskiego DW CREATIVE GROUP (dalej: Regulamin) określa m.in. warunki i zasady funkcjonowania Salonu, korzystania z usług Salonu przez Klientów, sposoby zapisu i odwoływania wizyt w Salonie, zasady postępowania reklamacyjnego obowiązujące w Salonie.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty otrzymują następujące znacznie:
 1. Salon – Salon Fryzjerski DW CREATIVE GROUP zlokalizowany przy ul. Rozbrat 34/36 lokal 53, którego właścicielem jest DW GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Raszyńskiej 11, KRS: 0000948917, NIP: 5342647256, tel.: 883 568 858, e-mail: info@dwcrative.group,
 2. Właściciel – DW GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Raszyńskiej 11, KRS: 0000948917, NIP: 5342647256,
 3. Lider – Dariusz Wójcik, główny fryzjer i specjalista w Salonie,
 4. Zespół – jeden lub kilku fryzjerów (ale nie Lider) wykonujących Usługi w Salonie,
 5. Klient – każdorazowy klient Salonu,
 6. Usługi – każdorazowa usługa oferowana przez Salon, bez względu na jej przedmiot i czas jej trwania, przez którą należy rozumieć w szczególności, ale nie wyłącznie: cięcie, koloryzację jednolitą, refleksy airtouch, pigmentację, dekoloryzację, modelowanie, czesanie,
 7. Pakiet – wyróżniony w Cenniku pakiet (zestaw) Usług wykonywanych w ramach ceny wskazanej w Cenniku,
 8. Cennik – ceny Usług przyjęte w Salonie dostępne w formie elektronicznej na Stronie oraz w formie papierowej w Salonie,
 9. Małoletni – Klient, który w chwili wykonania Usługi nie ukończył 18 (osiemnastego) roku życia,
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 11. Profil na IG – konto Salonu prowadzone na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą: dwcreativegroup,
 12. Profil na FB – konto Salonu prowadzone na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą: DW Creative Group,
 13. Sklep – prowadzony przez Właściciela internetowy sklep z produktami i akcesoriami fryzjerskimi działający pod adresem internetowym: https://www.dwshop.pl,
 14. Strona – strona internetowa Salonu działająca pod adresem internetowym: https://www.dwcreative.group,
 15. Opinie Google – opinie o Salonie i/lub Usługach wyrażone przez Klientów w ramach witryny internetowej google maps,
 16. Voucher – dokument (imienny lub na okaziciela) wydany przez Salon w formie papierowej lub elektronicznej uprawniający do skorzystania z Usług, ważny po jego uprzednim opłaceniu,
 17. Zgoda – zgoda Klienta na wykonanie usługi fryzjerskiej udzielona w ramach interaktywnego formularza zgody na wykonanie usługi fryzjerskiej.
 1. W przypadkach nieopisanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Pełna oferta Usług wraz z Cennikiem znajduje się na Stronie, jak również jest dostępna bezpośrednio w Salonie.
 3. Klient poprzez dokonanie zapisu na wykonanie Usługi lub w przypadku braku zapisu poprzez przystąpienie do jej wykonania, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Zdanie poprzednie ma zastosowanie także do Cennika obowiązującego w Salonie.
 4. Salon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 21.00 oraz w sobotę od godz. 10.00 do 18.00. Po indywidualnym uzgodnieniu z Właścicielem możliwe jest wykonanie usługi w godzinach poza otwarciem Salonu (tj. w godzinach wcześniejszych lub późniejszych).
 5. Po indywidualnym uzgodnieniu z Właścicielem (terminu oraz ceny) możliwa jest rezerwacja Salonu (np. na sobotę) w celu wykonania w Salonie Usług, np. czesania na przyjęcia weselne i inne imprezy okolicznościowe.

§ 2. Ceny.

 1. Ceny zawarte w Cenniku nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie. 
 2. Ostateczny koszt Usługi uzależniony jest m.in. od ilości zużytych produktów, stanu włosów, tego, czy Usługę wykonuje Lider, czy też Zespół, jego/ich nakładu pracy, czasu wykonania Usługi, zabiegów dodatkowych mających na celu poprawę kondycji włosów lub skóry głowy Klienta.
 3. Nakład pracy fryzjera lub fryzjerów i ilość zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta. 
 4. Na prośbę Klienta, przed rozpoczęciem wykonania Usługi, Lider lub Zespół dokona oszacowania ceny Usługi i poinformuje Klienta o całościowym koszcie związanym z jej wykonaniem.
 5. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania Usługi Klient wyrazi wolę, aby wykonać na jego rzecz inne, nieumówione wcześniej Usługi, na swoją prośbę, zostanie on poinformowany przez Lidera lub Zespół o cenie takiej dodatkowej Usługi. W takiej sytuacji wartość dodatkowej Usługi zostanie doliczona do wartości Usługi podstawowej. 
 6. Lider lub Zespół zachowują prawo do odmowy wykonania Usługi dodatkowej, o której mowa w ust. 5 powyżej, jeśli:
 1. stan włosów lub skóry głowy Klienta nie pozwala na przeprowadzenie takiej Usługi dodatkowej,
 2. Usługa dodatkowa, którą wybrał Klient nie jest adekwatna do Usługi podstawowej lub może wywołać niepożądane efekty,
 3. czas wykonania Usługi podstawowej wyczerpuje czas zarezerwowany dla Klienta w Salonie na wykonanie Usługi lub wykonanie Usługi dodatkowej spowodowałoby znaczne utrudnienia i opóźnienia w działaniu Salonu.
 1. W przypadku Pakietu, rezygnacja przez Klienta z wykonania Usługi wchodzącej do tego Pakietu nie powoduje obniżenia ceny za ten Pakiet.
 2. Właściciel zachowuje prawo do organizowania czasowych promocji na Usługi w Salonie. W przypadku promocji, każdorazowo będzie się ona odbywała według zasad określonych w odrębnym regulaminie promocji.
 3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi w Salonie, chyba, że co innego wynikać będzie z regulaminu danej promocji.
 4. W przypadku, gdy Lider lub Zespół będzie wykonywał Usługę z dojazdem do Klienta, to cena za wykonanie takiej Usługi zostanie ustalona z Klientem indywidualnie, przed rozpoczęciem wykonywania Usługi.

§ 3. Zapis na wykonanie Usługi.

 1. Klient może zapisać się na wykonanie Usługi w Salonie w następujący sposób: 
 1. osobiście w Salonie, 
 2. telefonicznie, 
 3. poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej do Salonu za pośrednictwem Profilu na IG lub Profilu na FB,
 4. poprzez wiadomość sms wysłaną na numer telefonu Salonu wskazany w § 1 ust. 2 lit. a) powyżej.
 1. Zapisy odbywają się przy uwzględnieniu grafiku Lidera lub Zespołu, w zależności od tego, kto według życzenia Klienta, ma wykonywać Usługę.
 2. Zapis nie jest równoznaczny z rezerwacją terminu wykonania Usługi w Salonie. Zapis ma charakter wyłącznie czasowy i stanowi wyłącznie wstępną rezerwację terminu wykonania Usługi w Salonie. Rezerwacja terminu wykonania Usługi w Salonie uzależniona jest od uiszczenia przez Klienta pełnej przedpłaty na poczet wykonania Usługi w terminie i w wysokości wskazanej przez Salon (recepcję Salonu).
 3. Salon pobiera od Klienta bezzwrotną przedpłatę na poczet rezerwacji terminu wykonania Usługi oraz wykonania tej Usługi, bez względu na formę Zapisu dokonaną przez Klienta, w kwocie nie niższej niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Wysokość przedpłaty uzależniona jest od terminu wykonania Usługi, fryzjera mającego wykonać Usługę, rodzaju Usługi oraz czasu jej trwania. Rezerwacja terminu na wykonanie Usługi nastąpi po uiszczeniu przez Klienta przedpłaty (w pełnej wysokości). 
 4. W przypadku rezerwacji terminu wykonania Usługi w Salonie zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d) powyżej, płatność przedpłaty przez Klienta powinna nastąpić w kwocie i w czasie wskazanym przez Salon (recepcję Salonu) nie dłuższym jednak niż 1 (jeden) dzień rozumiany jako 24 (dwadzieścia cztery godziny) od dnia dokonania przez Klienta zapisu na wykonanie Usługi. W takim przypadku wpłata przedpłaty przez Klienta powinna nastąpić zgodnie z § 9 ust. 1 lit. d) Regulaminu – Salon prześle do Klienta (za pośrednictwem wiadomość e-mail lub wiadomości prywatnej poprzez Profil na IG i/lub Profil na FB) link do płatności przedpłaty. Salon zastrzega jednak, że w przypadku dużej liczby chętnych na rezerwację terminu wizyty w Salonie, Salon zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu może wskazywać terminy krótsze na dokonanie przez Klienta wpłaty przedpłaty. Klient każdorazowo przy dokonywaniu zapisu na wizytę w Salonie zostanie powiadomiony przez Salon (recepcję) o terminie na wpłatę przedpłaty. Salon zastrzega, że w przypadku zgłoszenia rezerwacji danego terminu Usługi przez kliku chętnych rozstrzyga data dokonania przedpłaty – w takiej sytuacji rezerwacja na dany termin zostanie dokonana na rzecz Klienta, który wcześniej dokonał przedpłaty.
 5. W przypadku rezerwacji terminu wykonania Usługi w Salonie zgodnie z ust .1 lit. a) powyżej, płatność przedpłaty przez Klienta może nastąpić zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a) lub d) Regulaminu. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty przedpłaty zgodnie z § 9 ust. 1 lit. d) Regulaminu odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 5 powyżej.
 6. W przypadku wykonania Usługi, wpłacona przez Klienta przedpłata zostanie zaliczona na poczet ceny za wykonanie Usługi. 
 7. Przedpłata ulegnie przepadkowi w sytuacji, gdy:
 1. Klient nie stawi się na umówiony termin wizyty w Salonie,
 2. Klient odwoła umówiony termin wizyty w Salonie w terminie krótszym niż 48 godzin przed umówionym terminem wizyty w Salonie, a w przypadku wizyt zaplanowanych na poniedziałek w terminie krótszym niż 72 godziny przed umówionym terminem wizyty w Salonie,
 3. Klient dwukrotnie przełoży termin wizyty w Salonie (bez względu na termin, w którym poinformuje Salon o przełożeniu terminu wizyty),
 4. Klient spóźni się na termin umówionej wizyty w Salonie pół godziny lub więcej.
 1. Jeśli Klient jeden raz przełoży termin wizyty w Salonie wcześniej niż na 48 godzin przed umówionym terminem wizyty w Salonie, a w przypadku wizyt zaplanowanych na poniedziałek wcześniej niż na 72 godziny przed umówionym terminem wizyty w Salonie, to to przedpłata pozostanie na koncie Klienta i będzie podlegała rozliczeniu zgodnie z ust. 7 powyżej.
 2. Klient umawiając się na wizytę zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane, o których mowa w ust. 10 powyżej. Podanie przez Klienta fałszywych lub błędnych danych powoduje utratę wizyty.
 3. W przypadku Małoletnich, Usługi są wykonane w obecności ich rodzica lub rodziców, opiekuna prawnego lub opiekunów prawnych, albo na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez rodzica, rodziców, opiekuna prawnego lub opiekunów prawnych. Zgoda ta powinna zostać przekazana przez Małoletniego do akt Salonu.
 4. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust. 12 powyżej lub braku pisemnej zgody takich osób Właściciel, Lider lub Zespół zachowują prawo do odmowy wykonania Usługi.
 5. Salon na 1 (jeden) dzień przed umówionym terminem wizyty wysyła do Klienta, na podany przez niego numer telefonu, wiadomość sms o dacie i godzinie wizyty, jak również dzwoni do Klienta w celu potwierdzenia tej wizyty. W sytuacji, gdy Klient nie odbiera połączenia przychodzącego na dzień przed wizytą, Salon może ponowić kontakt z Klientem w dniu wizyty.
 6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za zmianę lub przepadek terminu zapisu na wykonanie Usługi w Salonie w przypadku braku zapłaty przez Klienta przedpłaty na poczet wykonania Usługi w zastrzeżonym terminie.
 7. W przypadku wpłaty przez Klienta przedpłaty po terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej i przepadku terminu, na który Klient wstępnie został zapisany, według wyboru Klienta, Salon może:
 1. zarezerwować dla Klienta inny termin wizyty w Salonie,
 2. zachować wpłaconą przez Klienta przedpłatę na koncie Klienta na poczet przyszłych wizyt Klienta w Salonie,
 3. zwrócić przedpłatę Klientowi (w takiej sytuacji zwrot przedpłaty nastąpi przy użyciu takiej samej metody jak jej wpłata przez Klienta; zwrot przedpłaty nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od poinformowania Salonu przez Klienta o jego decyzji.
 1. Obowiązek uiszczania przedpłaty na poczet rezerwacji terminu wykonania Usługi w Salonie dotyczy pierwszej oraz każdej kolejnej wizyty Klienta w Salonie.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej zdanie ostatnie tj. w przypadku gdy Klient uiści przedpłatę, ale ze względu na liczbę chętnych nie został dla niego zarezerwowany termin wykonania Usługi w Salonie, to wpłacona przez niego przedpłata nie będzie zwracana i pozostanie na jego koncie w Salonie do rozliczenia w ramach przyszłych wizyt.

§ 4. Zmiana terminu wykonania Usługi, odwołanie wizyty w Salonie.

 1. Klient jest zobowiązany stawić się w Salonie na umówiony termin wizyty. 
 2. W przypadku, gdy Klient nie może stawić się na termin umówionej wizyty lub spóźni się na termin umówionej wizyty więcej niż 15 (piętnaście) minut, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia Salonu o takich okolicznościach i odwołania wizyty lub zmiany jej terminu. W przypadku odwołania lub zmiany przez Klienta rezerwacji wizyty w Salonie odpowiednie zastosowanie ma § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 8 Regulaminu.
 3. W przypadku spóźnienia Klienta na termin umówionej wizyty, Lider lub wyznaczony fryzjer będą oczekiwali na Klienta przez 15 (piętnaście) minut liczonych od momentu umówionej godziny rozpoczęcia wykonania Usługi. W sytuacji, gdy spóźnienie Klienta przekroczy czas, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ale Klient przyjdzie do Salonu, Lider lub wyznaczony fryzjer ma prawo odmówić wykonania na rzecz Klienta całości lub części Usługi. Zdanie ostatnie ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 4. Salon zachowuje prawo odmowy zapisania Klienta na wykonanie Usługi (np. w sytuacji, gdy Klient notorycznie nie stawia się na umówiony termin wizyty w Salonie).

§ 5. Zmiana terminu wykonania Usługi przez Salon, niedostępność fryzjera.

 1. W sytuacjach niezależnych od Salonu, tj. w czasie choroby Lidera lub członków Zespołu, nieprzewidzianego wydarzenia (np. wypadek), gdy umówiona Usługa nie może zostać wykonana w całości lub w części przez Lidera lub Zespół, Salon niezwłocznie powiadamia Klienta o zaistniałej sytuacji.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient, według swojego uznania, może zostać zapisany na wizytę u innego fryzjera lub może zapisać się na inny termin do fryzjera, u którego wizyta została odwołana.

§ 6. Wykonanie Usługi. Zalecenia pozabiegowe.

 1. Usługi wykonywane są osobiście przez Lidera lub Zespół. 
 2. Przed przystąpieniem do wykonania Usługi, Lider lub Zespół zbiera wywiad z Klientem (zwłaszcza z Klientem, który odbywa pierwszą wizytę w Salonie). Klient przed przystąpieniem do wykonania Usługi powinien wyrazić Zgodę na wykonanie takiej Usługi. Zgoda udzielana jest przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza. Informacje podane przez Klienta w Zgodzie zapisywane są w wewnętrznym systemie Salonu i dostępne będą na koncie Klienta w ramach tego systemu. Wzór Zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wyrażenie przez Klienta Zgody jest konieczne dla wykonania Usługi.
 3. Klient, przed rozpoczęciem wykonania Usługi jest zobowiązany do przekazania Liderowi lub Zespołowi wszelkich niezbędnych informacji na temat swojego stanu zdrowia (np. chorobach, alergiach, stanach zapalnych, nadwrażliwości na niektóre produkty), które to informacje mają istotne znaczenie dla prawidłowego wykonania Usługi. Informacje takie wpisywane są przez Lidera i/lub Zespół w Zgodzie w miejscu przeznaczonym na Uwagi/informacje dodatkowe. 
 4. W przypadku, gdy Klient wskaże, że ma skłonności do alergii lub występuje u niego nadwrażliwość na jakieś produkty, to Lider i/lub Zespół przed wykonaniem Usługi wykonają u niego próbę alergiczną. Klient może na własną odpowiedzialność zrezygnować z przeprowadzenia takiej próby alergicznej. W takiej sytuacji informacja taka zostanie wpisana przez Lidera i/lub Zespół w Zgodzie w miejscu przeznaczonym na Uwagi/informacje dodatkowe. Próba alergiczna nie musi być przeprowadzana w przypadku stałych Klientów Salonu, u których preparat mający być wykorzystany w danym zabiegu był już uprzednio stosowany. 
 5. Salon, Lider i/lub Zespół nie ponoszą odpowiedzialności za:
 1. nieprzekazanie im przez Klienta informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, 
 2. przekazanie im przez Klienta informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, które to są niezgodne z prawdą, są niepełne lub nieprawidłowe. 

Salon, Lider i/lub Zespół nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne następstwa powstałe u Klienta na skutek okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie.

 1. Zgoda Klienta na wykonanie Usługi jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji, przed rozpoczęciem wykonania Usługi, z Liderem lub Zespołem), iż nie ma on żadnych przeciwskazań zdrowotnych, medycznych i osobistych do wykonania Usługi, co w konsekwencji zwalnia Salon i Właściciela z odpowiedzialności względem Klienta.
 2. W przypadku wystąpienia u Klienta objawów alergii lub nadwrażliwości, Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, alergologiem lub dermatologiem.
 3. W przypadku pielęgnacji i koloryzacji, ich trwałość uzależniona jest od ogólnego stanu włosów Klienta. Klient, przed wykonaniem Usługi jest informowany przez Lidera lub Zespół o stanie swoich włosów – Salon, Właściciel, Lider i Zespół nie ponoszą odpowiedzialności za trwałość i utrzymywanie się pielęgnacji oraz koloryzacji na włosach Klienta, ponieważ jest to uzależnione od czynników zewnętrznych, na które to Salon, Właściciel, Lider i Zespół nie mają żadnego wpływu (np. stan włosów, kondycja hormonalna Klienta, osobiste predyspozycje Klienta). Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń Lidera lub Zespołu może zapewnić najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej Usłudze.
 4. Klient jest zobowiązany do stosowania się do pozabiegowych zaleceń Lidera lub Zespołu udzielonych w czasie trwania Usługi lub bezpośrednio po niej. Salon, Właściciel, Lider lub Zespół nie odpowiadają za niezastosowanie się przez Klienta do zaleceń pozabiegowch oraz za działanie Klienta sprzeczne z tymi zaleceniami. W trakcie udzielania przez Klienta Zgody, Klient może złożyć oświadczenie o wysłaniu mu przez Salon na wskazany przez niego adres e-mail takich zaleceń pozabiegowych.
 5. Lider lub Zespół mogą zaproponować Klientowi zakup produktów fryzjerskich i akcesoriów fryzjerskich, których stosowanie, według wskazówek Lidera lub Zespołu, może przyczynić się do utrwalenia rezultatów Usług, poprawy skóry głowy Klienta lub poprawy stanu jego włosów, jednakże Klient nie jest zobowiązany do ich nabycia. Pełna oferta produktów fryzjerskich i akcesoriów fryzjerskich znajduje się w Sklepie.
 6. Po wykonaniu Usługi Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 7. Przedłużanie włosów.

 1. W przypadku Usługi polegającej na przedłużaniu włosów, konieczna jest uprzednia tj. przed wykonaniem Usługi konsultacja Klienta z Liderem lub Zespołem w przedmiocie stanu włosów oraz skóry głowy Klienta w celu określenia, czy zabieg przedłużania włosów jest możliwy do przeprowadzenia oraz w celu określenia najlepszej dla Klienta metody ich przedłużenia. Konsultacja taka jest bezpłatna.
 2. W przypadku przedłużenia włosów (bez względu na metodę przedłużenia włosów ustaloną przez Klienta i Salon), Salon pobiera od Klienta przedpłatę na zakup włosów do przedłużenia w kwocie wcześniej indywidualnie ustalonej z Klientem. Przedpłata może być uiszczona w następujący sposób:
 1. gotówką w Salonie w dniu zapisu na wykonanie Usługi,
 2. kartą płatniczą (debetową, kredytową), BLIK-iem w Salonie w dniu zapisu na wykonanie Usługi,
 3. przelewem, na rachunek bankowy Salonu o numerze: 57 1600 1462 1804 0917 5000 0001,
 4. za pomocą usługi Paypall na adres e-mail: d.wojcik92@gmail.com,
 5. poprzez link do płatności za pośrednictwem operatora płatności online Przelewy24.

Zamówienie przez Salon włosów do przedłużenia następuje wyłącznie po wpłacie przedpłaty przez Klienta.

 1. W przypadku wykonania Usługi uiszczona przez Klienta przedpłata zaliczana jest na poczet ceny Usługi, zaś w przypadku niewykonania tej Usługi nie podlega ona zwrotowi na rzecz Klienta.
 2. Ze względu na czas trwania Usługi przedłużania włosów oraz konieczność przygotowania materiałów do jej przeprowadzenia, Klient może odwołać wizytę najpóźniej na 48 (czterdzieści osiem) godzin przed zaplanowaną wizytą, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

§ 8. Wykonanie Usługi z dojazdem do Klienta. Wykonanie Usługi w przyspieszonym terminie.

 1. Salon może wykonać bezpośrednio u Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym następujące Usługi:
 1. czesanie,
 2. cięcie,
 3. cięcie z czesaniem.
 1. W celu zamówienia takiej Usługi z dojazdem, Klient musi skontaktować się z Właścicielem. Na drodze indywidualnych uzgodnień, Właściciel i Klient ustalą termin, godzinę, miejsce wykonania Usługi oraz osobę lub osoby, które mają wykonać Usługę, przy czym aby taka Usługa z dojazdem została zrealizowana, musi ona być wykonana co najmniej dla 5 (pięciu) osób.
 2. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 10 powyżej, koszty dojazdu i powrotu Właściciela lub Zespołu do i z miejsca, w którym ma zostać przeprowadzona Usługa, pokrywa Klient.
 3. Klient może zwrócić się do Właściciela o wykonanie dla niego przez Lidera Usługi w przyspieszonym terminie tj. poza ustalonym grafikiem lub w dzień wolny Lidera. W takiej sytuacji Usługa płatna będzie przez Klienta w podwójnej wysokości stawki wynikającej z Cennika.

§ 9. Płatności.

 1. Płatności za Usługi można dokonać w następujący sposób:
 1. gotówką w Salonie, w dniu wykonania Usługi,
 2. kartą płatniczą (debetową, kredytową), BLIK-iem w Salonie w dniu wykonania Usługi lub podczas zapisu na wykonanie Usługi,
 3. przelewem, na rachunek bankowy Salonu o numerze: 57 1600 1462 1804 0917 5000 0001 w dniu wykonania Usługi,
 4. za pośrednictwem operatora płatności online Przelewy24.
 1. Zgodnie z ust. 1 lit. a) powyżej, Salon akceptuje płatności za wykonane Usługi w następujących walutach: polskich złotych (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD). W przypadku płatności przez Klienta w euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) przy przeliczeniu ceny Usługi stosuje się aktualny kurs danej waluty w stosunku do złotego polskiego (PLN) ogłoszony przez Narodowy Bank Polski. Każdorazowo tak przeliczoną cenę zaokrąglać będzie się w górę do pełnego złotego.
 2. Na życzenie Klienta, Właściciel wystawi fakturę VAT za wykonaną Usługę. Klient musi poinformować Właściciela o tym, że chce on otrzymać fakturę VAT za wykonaną Usługę przed wystawieniem przez niego paragonu fiskalnego.
 3. W przypadkach szczególnych, po uprzednich osobistych ustaleniach Klienta z Właścicielem, możliwe jest indywidualne uzgodnienie przez Klienta i Właściciela sposobu i terminu płatności za Usługę, odmiennego niż te wskazane w ust. 1 powyżej.

§ 10. Zasady zakupu i zasady wykorzystania Vouchera

 1. Na zasadach wskazanych w § 3 ust. 1 powyżej, jak również za pośrednictwem Strony, istnieje możliwość wykupienia Vouchera na Usługi świadczone przez Salon. Wartość Vouchera nie może być niższa niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Po ustaleniu z Salonem kwoty, na jaką opiewać ma Voucher, Klient zobowiązany jest uiścić tak określoną kwotę w sposób wskazany przez Salon. Po zaksięgowaniu wpłaty Salon wystawi na rzecz Klienta Voucher odpowiadający kwocie wpłaconej przez Klienta.
 2. Voucher może mieć formę papierową lub elektroniczną. W przypadku Vouchera w formie papierowej:
 1. Klient zobowiązany będzie odebrać go osobiście lub za pośrednictwem umocowanej osoby,
 2. Salon, w przypadku wyboru takiej opcji przez Klienta, za dodatkową opłatą związaną z kosztami przesyłki, może wysłać Voucher na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. 

W przypadku Vouchera w formie elektronicznej, zostanie on wysłany przez Salon do Klienta drogą e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 1. Voucher może zostać przekazany przez Klienta innej osobie (np. w formie prezentu).
 2. Aby skorzystać z Vouchera Klient zobowiązany jest dokonać zapisu na wizytę zgodnie z § 3 ust. 1 – 4 powyżej. W trakcie zapisu na wizytę, Klient zobowiązany jest poinformować, że chce skorzystać z Vouchera.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta Usługi, której wartość przewyższa wartość Vochera, Klient zobowiązany będzie dopłacić tak powstałą różnicę bezpośrednio po wykonaniu takiej Usługi.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta Usługi, której wartość jest niższa niż kwota, na którą opiewa Voucher, Salon nie zwraca tak powstałej różnicy. Klient może jednak wykorzystać pozostałą różnicę w ramach następnej wizyty w Salonie.
 5. W przypadku Vouchera odpowiednie zastosowanie znajduje § 3 ust. 8 Regulaminu tj. w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w tym ustępie, z Vouchera zostanie odjęta kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
 6. Vouchera nie można nabyć przy użyciu innego Vouchera. 

§ 11. Zasady zachowania w Salonie. Monitoring wizyjny.

 1. Na terenie Salonu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 2. Na terenie Salonu niedopuszczalna jest akwizycja, handel, głośne i niekulturalne zachowanie, w szczególności zaś używanie słów powszechnie uważanych za obelżywe, korzystanie z urządzeń i produktów Salonu bez zgody i wiedzy Właściciela lub Zespołu.
 3. Utrwalanie za pośrednictwem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wykonywania Usługi przez Właściciela lub Zespół oraz wnętrza Salonu jest dopuszczalne, po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela lub Zespołu.
 4. Klient zgadzając się na wykonanie Usługi powinien dysponować czasem na wykonanie takiej Usługi, który w zależności od rodzaju Usługi oraz stanu włosów Klienta może wynosić aż ok. 10 godzin. Klient zobowiązuje się, że nie będzie pospieszał Lidera i/lub Zespołu w zakresie wykonania Usługi.
 5. Na terenie Salonu zainstalowany jest monitoring wizyjny. Strefy objęte monitoringiem są odpowiednio oznaczone.

§ 12. Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Klientów przez Salon.

 1. Właściciel lub Lider, po uprzednio uzyskanej ustnej zgodzie Klienta, mogą utrwalać za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, wykonywanie Usługi przez Lidera lub Zespół oraz stan włosów przed wykonaniem Usługi i po jej wykonaniu.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Właściciela lub Lidera wizerunku Klienta w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie, na następujących polach eksploatacji:
 1. poprzez jego zwielokrotnianie i utrwalanie metodą audiowizualną, cyfrową, drukarską, itd.,
 2. poprzez jego zapisywanie i przechowywanie w pamięci komputerów oraz innych urządzeń elektronicznych (np. smartfonów),
 3. poprzez ich udostępnianie i rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, tj. w szczególności w sieci Internet i publikację tych materiałów na Stronie oraz na Profilu na IG oraz na Profilu na FB,
 4. poprzez ich użycie w celach reklamowych i promocyjnych Salonu, Właściciela oraz Lidera,
 5. poprzez ich zestawianie z innymi wizerunkami, hasłami reklamowymi, tekstami, grafikami, logiem Salonu, logiem i firmą Właściciela oraz imieniem i nazwiskiem Lidera.
 1. Właściciel lub Lider są uprawnieni, ale nie zobowiązani do rozpowszechniania wizerunku Klienta.
 2. W przypadku rozpowszechniania wizerunku Klienta na zasadach opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie. W przypadku zaś nierozpowszechniania tego wizerunku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
 3. W przypadku wystąpienia po stronie Właściciela lub Lidera zapotrzebowania na wykorzystanie wizerunku Klienta na innym polu eksploatacji niż zostało to wymienione w ust. 2 powyżej, Właściciel lub Lider zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na wykorzystanie tego wizerunku na takim dodatkowym polu eksploatacji. Warunki udzielenia takiej zgody zostaną ustalone na drodze indywidualnych ustaleń.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację na wykonaną Usługę lub jej część. 
 2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wykonania Usługi:
 1. osobiście w Salonie,
 2. na piśmie,
 3. w formie e-mail na adres: e-mail: info@dwcrative.group. 
 1. Reklamacja pisemna może zostać nadana na adres Salonu, tj. ul. Rozbrat 34/36 lokal 53, 00-429 Warszawa, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. O zachowaniu terminu na złożenie reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania u kuriera.
 2. Właściciel zastrzega, że do rozpoznania reklamacji konieczna może być ocena stanu włosów po przeprowadzonej Usłudze, której dokona Lider w Salonie. O konieczności sprawdzenia stanu włosów Klienta, Właściciel poinformuje Klienta telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości sms lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości na profilu Klienta w ramach mediów społecznościowych, jeśli Właściciel zna nick Klienta (np. na skutek prowadzonej uprzednio korespondencji z Klientem).
 3. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Właściciela w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku jednak, gdy do jej rozpoznania konieczna jest ocena stanu włosów po przeprowadzonej Usłudze, o której mowa w ust. 4 powyżej, czas na rozpoznanie reklamacji ulega przedłużeniu o czas od poinformowania Klienta o konieczności sprawdzenia stanu jego włosów, do faktycznego pojawienia się przez Klienta w Salonie, celem przeprowadzenia tego sprawdzenia.
 4. W ramach rozpoznanej pozytywnie reklamacji Właściciel może wedle własnego wyboru np.:
 1. wykonać poprzez Lidera lub Zespół Usługę jeszcze raz, bez dodatkowych opłat po stronie Klienta,
 2. zaoferować produkty i kosmetyki do pielęgnacji włosów,
 3. wykonać poprzez Lidera lub Zespół dopigmentowania włosów.

Właściciel, Lider lub Zespół nie zwracają kosztów usług wykonanych w innym salonie fryzjerskim lub usług wykonanych samodzielnie przez Klienta, jak również nie dokonują upustów w już uiszczonej przez Klienta cenie za Usługę.

§ 14. Przetwarzanie danych osobowych. Klauzula informacyjna RODO.

 1. Dokonując zapisu na wykonie Usługi i akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela jego danych osobowych.
 2. Dokonując zapisu na wykonie Usługi i akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na jego numer telefonu podany w trakcie zapisu na wizytę w Salonie informacji marketingowych i reklamowych dotyczących Salonu i/lub Właściciela, w szczególności zaś informacji o promocjach w Salonie.
 3. Dokonując zapisu na wykonie Usługi i akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na jego numer telefonu podany w trakcie zapisu na wizytę w Salonie wiadomości sms przypominających o dacie i godzinie wizyty w Salonie.
 4. Zgodnie z art. 13 RODO Właściciel informuje, że:
 1. administratorem danych osobowych Klienta jest DW GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Raszyńskiej 11, KRS: 0000948917, NIP: 5342647256, tel. +48 883 568 858, e-mail: info@dwcreative.group.pl (dalej: Administrator),
 2. dane osobowe podane przez Klienta (dalej: Dane osobowe) będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO, na podstawie zgody udzielonej przez Klienta oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora – na potrzeby:
 1. zapisania Klienta na wykonanie Usługi, powiadomienia (przypomnienia) Klientowi o terminie wykonania Usługi, 
 2. wykonania Usługi,
 3. działań marketingowych i promocyjnych Administratora,
 4. rozpoznania zgłoszonych reklamacji,
 5. publikacji materiałów zawierających wizerunek Klienta,
 6. przetwarzania materiałów zawierających wizerunek Klienta,
 7. egzekwowania roszczeń na drodze postępowania sądowego,
 8. viii.zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników, Klientów i ruchomości w Salonie – monitoring wizyjny,
 1. podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego wykonania Usługi. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi zapisanie Klienta na wykonanie Usługi i jej wykonanie,
 2. dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 (pięciu lat), ze względu na obowiązki podatkowo-księgowe,
 3. Administrator nie będzie przekazywać Danych osobowych innym podmiotom, chyba, że będzie to podyktowane przepisami prawa lub uzasadnionym interesem Administratora (np. podmiotom księgowym),
 4. powierzone Administratorowi Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą one profilowane,
 5. każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich: sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania, przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w lit. a powyżej. Administrator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Klienta wniosek,
 6. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody,
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. dane osobowe Klienta nie będą przekazywane przez Administratora do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych, jednakże Administrator informuje, że materiały zawierające wizerunek Klienta, o których mowa w § 11 Regulaminu mogą zostać opublikowane w ramach serwisu internetowego Instagram oraz Facebook,
 9. kontakt z Administratorem możliwy jest na dane wskazane w lit. 1 a powyżej.

§ 15. Opinie o Salonie

 1. W ramach Strony Salon nie umożliwia Klientom wyrażania opinii o Salonie i/lub Usługach. 
 2. Klient może wyrazić swoją opinię o Salonie i/lub Usługach m.in. w ramach mediów społecznościowych Salonu tj. na Profilu na IG i/lub na Profilu na FB, jak również w ramach Opinii Google. Każdorazowo jednak Klient powinien formułować swoją opinię w taki sposób, aby była ona zgodna ze stanem faktycznym, obowiązującym prawem oraz regulaminem portalu za pośrednictwem, którego Klient chce taką opinię opublikować.
 3. Klient nie jest zobowiązany do zamieszczania opinii o Salonie i/lub Usługach.
 4. Salon nie wpływa na opinie Klientów, ale może wejść w interakcję z takimi opiniami na portalach, w których zostały one opublikowane np. w celu wyjaśnienia wątpliwości Klienta.
 5. Właściciel, Salon, Lider oraz Zespół nie redagują opinii o Salonie i/lub Usługach.
 6. Salon oraz Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za treść opinii opublikowanych przez Klienta, w tym w szczególności za naruszenie przez te opinie praw osób lub podmiotów trzecich.
 7. Salon oraz Właściciel zachowują prawo do weryfikowania, czy opinia, która została wystawiona o Salonie i/lub Usługach została wystawiona przez Klienta, który faktycznie był klientem Salonu.

§ 16. Pozostałe postanowienia.

 1. Właściciel, Lider lub Zespół nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste Klientów pozostawione w Salonie.
 2. Właściciel, Lider lub Zespół nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas wykonania Usługi u Klienta np. na skutek zachlapania ubrania Klienta farbą lub zalania jego ubrania w czasie mycia włosów. Przed wykonaniem Usługi Lider lub Zespół zabezpiecza odzież każdego Klienta przed ewentualnym zabrudzeniem w trakcie wykonania Usługi (poprzez ręczniki i folie zabezpieczające).
 3. Salon prosi o wcześniejsze poinformowanie w przypadku występujących u Klientów problemów z poruszaniem się, tak, aby zapewnić Klientom zarówno pomoc w dotarciu do Salonu jak i komfortowe warunki do wykonania Usługi.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2024 roku i zastępuje on wszystkie wcześniejsze wersje Regulaminu.
 5. Regulamin może być zmieniany i uaktualniany. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w formie elektronicznej na Stronie oraz w formie papierowej w Salonie.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem sporządzonym w języku polskim, a Regulaminem sporządzonym w innej wersji językowej rozstrzygające znaczenie ma Regulamin sporządzony w języku polskim.
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część:
 1. Załącznik nr 1 – Cennik,
 2. Załącznik nr 2 – wzór Zgody.

Załącznik nr 2 do Regulaminu salonu fryzjerskiego – wzór Zgody.

ZGODA NA WYKONANIE USŁUGI FRYZJERSKIEJ

Data wizyty:
Imię i nazwisko:
Zakres usługi:
Notatki/uwagi:

Proszę zaznaczyć właściwe checkbox’y:

 Wyrażam zgodę na wykonanie w/w usługi fryzjerskiej.

  Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o:

 1. rodzaju, sposobie i technice, która zostanie wykorzystana w związku z wykonaniem w/w usługi fryzjerskiej,
 2. preparatach, które zostaną wykorzystane do wykonania usługi fryzjerskiej, w tym, że DW GROUP Sp. z o.o. nie jest producentem preparatów, które zostaną wykorzystane do wykonania usługi fryzjerskiej,
 3. sposobie postępowania po wykonaniu usługi fryzjerskiej (dalej: ,,Zalecenia pozabiegowe”),
 4. możliwych do osiągniecia efektach usługi fryzjerskiej,
 5. tym, iż efekty wykonanej usługi fryzjerskiej nie są identyczne u każdej/ego klientki/a i może wystąpić różnica w odcieniu włosów i/lub ich strukturze (która to może powstać w związku z reakcją włosów na preparaty użyte do wykonania usługi fryzjerskiej, stanem włosów, osobistymi predyspozycjami klientki/a) w porównaniu do zamierzonego i oczekiwanego efektu,
 6. salon fryzjerski nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przeze mnie do Zaleceń pozabiegowych.

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem salonu fryzjerskiego obowiązującego w DW GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: ,,Regulamin”) i akceptuję ten Regulamin.

Oświadczam, że:

 chcę

  nie chcę

otrzymać na wskazany przeze mnie adres e-mail Zalecenia pozabiegowe.

  Oświadczam, że:

 1. dysponuję czasem na wykonanie usługi fryzjerskiej, który to może wynosić nawet ok. 10 godzin (w zależności m.in. od stanu włosów, rodzaju wykonywanej usługi fryzjerskiej),
 2. poinformowałam/em salon fryzjerski o historii moich włosów, w tym historii ich koloryzacji i złożone przeze mnie oświadczenia są zgodne z prawdą,
 3. w przypadku woli zgłoszenia reklamacji na wykonaną usługę fryzjerską będę przestrzegać postanowień Regulaminu,
 4. miałam/em możliwość zadawania pytań co do sposobu i zakresu usługi fryzjerskiej, czasu jej trwania, techniki jej przeprowadzenia, preparatów, które miały zostać zastosowane przy jej wykonywaniu oraz zaleceń pozabiegowych,
 5. jestem świadoma/y, że preparaty stosowane do wykonania usługi fryzjerskiej w salonach fryzjerskich mogą być różne i ze względu na osobiste predyspozycje i stan zdrowia mogą wywoływać różne reakcje, w tym reakcje alergiczne lub nadwrażliwości,
 6. przekazałam/em Salonowi istotne informacje dotyczące mojego zdrowia, które mogą mieć wpływ na wykonanie usługi fryzjerskiej, w tym oświadczam, że według mojej wiedzy nie istnieją żadne inne przeciwskazania, w tym alergie, do wykonania usługi fryzjerskiej poza tymi, które wskazałam/em powyżej.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DW GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o przeprowadzonych zabiegach fryzjerskich, informacje przekazane w związku z realizacją płatności za usługę, informacje o ewentualnych alergiach i przeciwskazaniach do wykonania usługi fryzjerskiej. Klauzula informacyjna dostępna jest tutaj poniżej.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DW GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie wiadomości sms i wiadomości e-mail w celu przypomnienia o wizytach, informowania o promocjach i konkursach, a także w celu otrzymywania Zaleceń pozabiegowych.

________________________ ________________________

data własnoręczny podpis Klientki/a

Call or message to schedule an appointment

Koloryzacja jednolita

Koloryzacja jednolita przeznaczona jest dla osób, które chcą mieć na całych włosach kolor w jednym odcieniu, zazwyczaj zbliżonym do naturalnego. Pozwala ukryć tzw. odrost oraz siwe włosy, a także pogłębić odcień na długościach.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku znacznych zmian koloru włosów może być konieczny zabieg wcześniejszej dekoloryzacji lub repigmentacji (gdy zmieniamy kolor na ciemniejszy).

Zadzwoń lub napisz aby umówić wizytę